e-mail: yuchuicourt@yahoo.com.hk
Tel: 2278 0099
Fax: 2278 0066
 
         
         
    業主委員會會議記錄

2019年11月25日


2019年8月12日

2019年5月20日

2019年2月25日

2018年12月10日

2018年9月10日

2018年6月4日

2018年3月12日

2017年12月20日

2017年8月14日

2017年5月15日

2017年2月21日

2016年12月12日

2016年9月20日

2016年6月20日

2016年3月21日

2016年1月4日

2015年10月19日

2015年8月17日

2015年5月18日

2015年3月16日

2015年2月9日

2014年12月8日

2014年10月6日

2014年8月4日

2014年5月28日﹙特別會議)

2014年5月8日

2014年3月10日

2014年1月6日

2013年12月5日


2013年6月13


2013年3月25日

2013年1月28日


2012年11月5日

2012年8月13日

2012年5月7日

2012年3月12日

2011年11月29日(特別會議)

2011年10月10日

2011年7月11日


 
   
         
         
 
 
 
         
         
    業主周年大會記錄

2019年3月30日


2017年3月25日

2015年4月11日

2014年1月18日(特別業主大會)

2013年6月1日


2012年6月1日

2011年5月21日
 
   
         
         
 
 
 
         
         
    環境及清潔小組會議記錄
 2009年11月30日